CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Nye forskrifter (FoL) - Rapportering med PQView

Endring i Forskrift om Leveringskvalitet fra 01.01.2014

Det er nå kommet en endring i Forskrift om Leveringskvalitet (FoL) som er gjeldende fra 01.01.2014. En ny §2A-2 er vedtatt og dette vil få følger for hvordan de kontinuerlige målingene foretas. Dette dokumentet oppsummerer endringene og hva de vil bety for våre Encore Series / PQView brukere. Den nye §2A-2 lyder som følger:

 

 

§ 2A-2 Registrering og rapportering av spenningskvalitet
 
Nettselskap skal til enhver tid registrere kortvarige over- og underspenninger ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal, for hver kortvarige over- og underspenning, som minimum inkludere antall faser berørt, varighet og spenningsavvik oppgitt i prosent av nominell spenning.
 
Nettselskap skal til enhver tid registrere maksimale spenningssprang større enn 3
%, ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal for hvert spenningssprang som minimum inkludere antall spenningssprang og maksimal spenningsendring oppgitt i prosent av nominell spenning.
 
Nettselskap skal til enhver tid registrere langtidsintensitet (Plt) og
kortidsintensitet (Pst) av flimmer ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg.
 
Nettselskap skal til enhver tid registrere total harmonisk forvrengning (THD) av
spenningens kurveform som 10 minutts gjennomsnittsverdier, ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg.
 
Registreringen av spenningskvalitetsparametre etter første til fjerde ledd skal utføres i ulike karakteristiske nettanlegg.
 
Nettselskap skal innen 1. februar rapportere data spesifisert i første, tredje og fjerde ledd. Data skal rapporteres på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.
 
Nettselskap skal oppbevare data registrert etter første til fjerde ledd og underlagsmaterialet for data rapportert etter sjette ledd i ti år.
 
Endringen i §2A-2 består i at de kontinuerlige målingene ikke lengre «bare» skal ta for seg kortvarige over- og underspenninger samt spenningssprang over 3%, men nå også skal inneholde registrering av flimmerintensiteten (Pst og Plt) og total overharmonisk forvrengning i spenningen (THD).
I tillegg stiller NVE krav om innrapportering av data spesifisert i første, tredje og fjerde ledd på den måten som NVE bestemmer. Innrapporteringen skal skje innen første februar og inneholde data for foregående år. Første innrapportering skal skje innen 01.02.2015 og inneholde data for 2014. Sammen med de innrapporterte data skal det også oppgis nøkkelinformasjon om målelokasjonen (f.eks. sted, systemspenning, systemjording og kortslutningsytelse). Hvor mye data og på hvilket format disse dataene skal ha vil NVE komme tilbake til ved en senere anledning.


Hva betyr FoL’s endringer for Encore Series brukere
Krav til kontinuerlig måling av flimmerintensitet:
De fleste av våre Encore Series brukere har i dag allerede aktivert for kontinuerlig måling av korttidsintensitet (Pst) og langtidsintensitet (Plt). De brukere som i dag kun registrerer kortvarige over- og underspenninger samt spenningssprang over 3%, må aktivere måling av Pst og Plt senest innen 01.01.2014 men helst så raskt som mulig.
Krav til kontinuerlig måling av THD i spenningen:
De fleste av våre Encore Series brukere har i dag allerede aktivert for kontinuerlig måling av spenningens totale harmoniske forvrengning (THD). De brukere som i dag kun registrerer kortvarige over- og underspenninger samt spenningssprang over 3%, må aktivere måling av V_THD senest innen 01.01.2014 men helst så raskt som mulig.
Krav til innrapportering av nøkkelinformasjon om målepunktene:
Når det gjelder dette punktet har NVE i skrivende stund ikke bestemt seg for omfang eller format på den informasjon som skal innrapporteres om målepunktene sammen med måledataene. Dette punktet vil dog ikke bli en del av PQDIF dataene som kreves og må sannsynlig innrapporteres ved siden av og ikke som en del av måledataene.
Krav til årlig innrapportering av data:
I den nye forskriftsteksten står det at innrapporteringen av data skal rapporteres på den måten NVE bestemmer. I NVEs høringsforslag foreslår NVE å benytte formatet PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) for innrapportering av måledata. Ingen av høringsinstansene hadde noen negative ytringer imot dette valget av format, foruten at vi i CEE meldte fra om at eksport av data til PQDIF format krever bruk av programvaren PQView i tillegg til Encore Series Software (InfoNode). Alt peker altså i retning i at formatet PQDIF blir valgt som rapporteringsformat.


For Encore Series brukere som i dag kjører PQView vil altså ikke innrapportering av data i PQDIF format by på noen problemer. De Encore Series brukere som ikke har PQView vil dog måtte foreta seg NOE for å kunne etterleve kravet om innrapportering i PQDIF format.

Følgende alternativer ser vi for oss for Encore Series brukerne:

Kunde/bruker sørger for nedlasting og rapportering selv.
PQview programvare håndterere nedlasting av data fra Encore Series Software (InfoNode). PQView kan da sørge for å generere PQDIF fil(er) for innrapportering til NVE i tillegg til at PQview også kan håndtere oppgaver i forbindelse med kundeklager, kundehenvendelser, feilanalyse og statistiske analyser.
For brukere som i dag ikke har PQView må programvaren kjøpes inn og implementeres for integrering mot Encore Series


Kunde/bruker besørger nedlasting til sin InfoNode, og gjør databasen tilgjengelig for oss.
Da kan vi sørge for nedlasting av data fra InfoNode til PQView og sørge for at data blir tilgjengelig i PQDIF format for innrapportering. Vi vil da sitte på dataunderlag for målepunktene og vil også kunne gi månedlige rapporter som kan benyttes ved kundehenvendelser og revisjonsbesøk fra NVE. Denne løsningen krever at brukeren selv sørger for nedlasting av data fra instrumenter til InfoNode og videre gjøre InfoNodens innhold tilgjengelig for oss via nettet (http port 80). Vi innehar utstyr, programvare og kunnskap til å sørge for rapportering i.h.t. forskriftene.

CEE Energiteknikk AS kan tilby ovennevnte alternativer for at §2A-2 i FoL skal kunne oppfylles.
Kontakt oss gjerne for tilbud på den løsningen som passer best for deg/dere.
De endelige forskriftene inneholder flere endringer enn de som er nevnt i dette dokumentet. I dette dokumentet er det lagt vekt på de punktene som først og fremst berører de kontinuerlige målingene foretatt med Dranetz - Encore Series utstyr. For å få oversikt over alle detaljer i FoL henvises det til www.nve.no.

 

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE